ზოგადი ქიმიური ტექნოლოგიის მაგალითები და ამოცანები.