საბაზისო ინჟინერინგი მონაცემთა შეგროვება და ანალიზი.