წერითი,ზეპირი,ვიზუალური და ელექტრონული კომუნიკაცია.