ნიადაგმცოდნეობის პრაქტიკულ-ლაბორატორიული სახელმძღვანელო.