წყალსაცავის გარემოზე ექსტრემალური ჰიდროდინამიკური ზემოქმედების პრევენციული ღონისძიებები და მათი დასაბუთება