რხებისა და წყალსაცავების ბიეფებში არასტაციონარული განივი ტალღური რყევები სანაპირო ფერდობების დახრილობის გათვალისწინებით.