მეწყერის სანაპირო ფერდობზე მოძრაობის კერძო შემთხვევის ანალიზი.მიერთებული მასის გათვალისწინების ასპექტები.