მეწყერებით გამოწვეული ტალღის კაშხალზე გადადინების პროცესის აღწერის მეთოდები