სახელმწიფო ხაზინის მომსახურებაზე მყოფი ორგანიზაციების მიერ გადახდების განხორციელების წესის შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანება №424


სახელმწიფო ხაზინის მომსახურებაზე მყოფი ორგანიზაციების მიერ გადახდების

განხორციელების წესის შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე 

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის

ბრძანება №424

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის  ბრძანება №424.pdf გადმოწერა