საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანება №70


საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანება №70

საბიუჯეტო ორგანიზაციებში ქონების, მოთხოვნებისა და ვალდებულებების ინვენტარიზაციის ჩატარების წესის“ დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 23 ივლისის №605 ბრძანებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

ფინანსთა მინისტრის ბრძანება 70.pdf გადმოწერა