საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანება №30


„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს

ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის

თაობაზე

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის

ბრძანება №30

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანება №30.pdf გადმოწერა