საქართველოს კანონი მკაცრი აღრიცხვის ფორმების შესახებ