ელემენტების ანალიზური ქიმია ., ნიობიუმი და ტანტალი